ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
(ПОСЕРЕДН�?ЦЬК�?Х. ІНФОРМАЦІЙН�?Х)

Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони, ______"_____________", юридична адреса якого: м. __________________, в особі ___________________________________________________, який діє на підставі _______________, надалі - Виконавець, а з другої сторони, ___________юридична адреса якого: м. ___________, вул. ____________,  надалі - Замовник, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, уклали цей договір про таке:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець на замовлення Замовника протягом визначеного в договорі періоду надає за плату такі послуги:____________________________________ на умовах, передбачених у договорі.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗК�? СТОРІН
2.1.    Виконавець зобов'язаний:
-    на вимогу Замовника надавати особисто обумовлену договором послугу в строк не пізні�?е ____    днів;
-    забезпечувати якість послуги у відповідності з вимогами, які узгоджені із Замовником (або
згідно вимог, яким вони звичайно повинні відповідати).
-    при неможливості в передбачений договором строк виконати послугу, негайно повідомити
про це Замовника.
2.2.    Виконавець має право:
-    отримувати від Замовника необхідну інформацію, пов'язану з характером виконуваної послуги;
-    отримати за виконані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені договором.
2.3.    Замовник зобов'язаний:
-    прийняти від Виконавця послугу, якщо вона відповідає умовам договору і оплатити її в розмірах і в строк, передбачений договором;
-    надавати Виконавцю інформацію, необхідну для виконання послуг.
2.4.    Замовник має право:
-    відмовитись від прийняття послуги, коли вона не відповідає умовам договору і вимагати від Виконавця від�?кодування збитків, якщо вони виникли внаслідок неналежного виконання ним зобов'язання;
- _____________________________________________________________________
(ін�?і права)

3. ОПЛАТА І ПОРЯДОК ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ
3.1. За виконання передбачених договором послуг Замовник виплачує Виконавцю _     грн.
Протягом______ (днів, місяців, років), або    % від суми укладеного за його посередництвом дого вору (на поставку товарів, купівлі-продажу тощо).

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1.    У випадку пору�?ення строку надання послуги Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі    __грн. (або __    % від суми договору).
4.2.    За прострочення у виплаті Виконавцю передбачених договором сум, Замовник за кожний день прострочення платежу сплачує Виконавцю пеню від суми заборгованості в максимальному розмірі, передбаченому Законом України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання гро�?ових зобов"язань".
4.3.    Сплата пені та неустойки не звільняє сторони від виконання зобов'язань по договору.

5. СТРОК ДП ДОГОВОРУ

 5.1. Цей Договір набирає сили з дати його підписання Сторонами і діє до ______ 200_ року.  
5.2.    Одностороннє розірвання договору не допускається за виключенням випадку систематичного невиконання його умов однією із сторін.
5.3.    Договір може бути розірвано та змінені його умови ли�?е за згодою сторін.

6. В�?РІШЕННЯ СПОРІВ
6.1.    Всі спори, які можуть виникнути між сторонами у зв’язку з виконанням цього договору, вирі�?уються �?ляхом переговорів, а неузгоджені питання -  у судовому порядку.
Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
6.2.  Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
6.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

Місцезнаходження, реквізити і підписи Сторін

Замовник:_________________________________________________

Підрядник: ________________________________________________