ДОГОВІР
про повну матеріальну відповідальність
працівника за передані йому підзвітні цінності

м. __________________________            "___" __________________ ____ р.


Роботодавець: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(повна назва підприємства, або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця)
_____________________________________________________________________________

в особі власника або уповноваженого ним органу ___________________________________
(посада)
_____________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________,
що діє на основі Статуту, з одного боку, та

Працівник: громадянин(ка) _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________,

працюючий(а) на посаді ________________________________________________________,
з другого боку,
уклали цей договір про наступне:

1. Працівник приймає на себе повну матеріальну відповідальність як за всі передані йому в установленому порядку Роботодавцем під звіт товарно-матеріальні цінності та гро�?ові засоби згідно з інвентаризаційними описами N 1 та N 2 на день підписання цього договору, так і за всі ті, що будуть надходити йому під звіт протягом усього терміну дії договору.
2. Працівник зобов'язується у встановленому порядку та в установлені терміни згідно із затвердженими формами подавати звітність про рух товарно-матеріальних цінностей і гро�?ових засобів, переданих йому під звіт.
3. У випадку виявлення недостачі переданих Працівнику під звіт товарно-матеріальних цінностей або гро�?ових засобів біль�?е встановлених норм, зниження якості або псування з його вини товарів, він зобов'язується від�?кодувати недостачу гро�?ових засобів та вартість відсутніх або зіпсованих з його вини товарів/матеріалів. Вартість недостачі товарів стягується за цінами, що склалися на день виявлення недостачі або псування цінностей.
4. Надли�?ок гро�?ових засобів або товарно-матеріальних цінностей, виявлений під час перевірки стану підзвітних цінностей, що знаходяться під звітом Працівника, зараховується в доход Роботодавця.
5. Списання з під звіту Працівника вартості псування, по�?кодження та ін�?их втрат товарів/матеріалів, що мали місце у Роботодавця, можливе ли�?е за умови, що ці втрати сталися не з вини Працівника і тільки якщо вони оформлені актом в установленому порядку і в установлений термін.
6. Роботодавець зобов'язується створити нормальні умови праці та виробничу обстановку, що забезпечує збереження прийнятих під звіт Працівником цінностей.
7. Цей договір має силу на весь час роботи Працівника на посаді ________________
____________________________________________________________________________.
8. Цей договір укладено в двох примірниках, пер�?ий із яких знаходиться у Роботодавця, а другий у Працівника.
9. Реквізити сторін:

9.1. Роботодавець:
______________________________________________________________________
Адреса: _______________________________________________________________
П/р № ______________________________ в ________________________________ ________________________________________________ МФО ________________
Код ЄДРПОУ ______________________


9.2. Працівник:
______________________________________________________________________
Адреса: _______________________________________________________________
Паспорт: серія _________ N _______________ виданий "___" ____________ ____ р.
______________________________________________________________________
(вказати орган, що видав паспорт)
Ідентифікаційний номер _____________________________________
Тел. _________________________________________________________________10. Підписи сторін:

Роботодавець


____________________________

М. П.    Працівник


___________________________Додаток
до договору – підписка
матеріально відповідальної особи


ПІДП�?СКА
Я, ___________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
що працюю __________________________________________________________________, даю цю підписку про те, що я ознайомлений з правилами роботи і зобов'язуюсь у повному обсязі виконувати всі встановлені правила щодо прийому, збереження та видачі товарно-матеріальних цінностей та гро�?ових засобів, а також дотримуватись порядку та термінів подання звітності.


"___" ____________________ ____ р.


Підпис ________________________