Т Р У Д О В �? Й   Д О Г О В І Р


Місто                                  Київ                                   “01”       ____ 200_р.
Прізвище                            АААААА
Ім’я                                     ББББББ
По батькові                       ВВВВВ
Рік народження                 19__
Місце роботи, посада - ________

Ідентифікаційний код      № _______
Місце проживання          м. Київ ___
Паспорт:                        серія __  № __,  видан ____ року _______

іменований далі Фізична особа, з одного боку, і
Прізвище                            АААААА
Ім’я                                     ББББББ
По батькові                       ВВВВВ
Дата  народження                 19__
Вид діяльності (професія)         __  
Останнє місто роботи             ___
Місце проживання          м. Київ ___
Паспорт:                        серія __  № __,  видан ____ року _______
Ідентифікаційний код №  ___
Іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий  договір про таке :

1.    Цей договір є:
Безстроковим, що укладається на невизначений строк та може бути розірваний  будь якою стороною  у порядку, встановленому діючим законодавством.
2. Працівник зобов’язаний виконувати :
__________
3. Фізична особа зобов’язується:
Оплачувати працю Працівника у розмірі ___ (___) грн. на місяць.
Забезпечити безпечні  і не�?кідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов’язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці.
4.Час виконання робіт установлюється:
з ___ годин  до ___ годин та з ___ до ___ годин
5.   Вихідні дні надаються: субота та неділя.
6. Надання  щорічної оплачуваної відпустки згідно з діючим законодавством.
 7. При вирі�?енні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства  про працю України.
8. Трудовий договір набирає чинності з _______ року.                                                                                                          
9. Трудовий договір  повинен бути зареєстрований  Фізичною особою у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.
10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, як що він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов’язки (фіктивний трудовий договір).
11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.
12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.
13. Трудовий договір складений  у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий – у Працівника, третій – у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.
14. Підписи сторін :

Фізична особа _______________        Працівник _________________
“__”    ____  р.                                 “__”    ____  р.                                 

15. Трудовій договір зареєстрований від “____”_______________200_ р. за №________________
___________________________________________________

__________________________                                           _____________________                                      

16. Трудовий договір  розірваний сторонами  “____”__________200_  р.
                                                                                                                                          
______________________________________________________________________________________________________

Підписи сторін:

Фізична особа_____________                             Працівник_______________


17. Трудовий договір від “____”_________200_ р. за №_________

знято з реєстрації   “____” ____________200_ р.                                         
___________________-                                  ________________________________18. Трудовий договір визнаний  недійсним  за рі�?енням суду від “____”______________________200_ р.


19. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін :

Фізична особа_________________             Працівник___________________