Договір

найму (оренди)

 м. __________,                               _____ року

            Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони, приватний підприємець _____, (ідентифікаційний номер __________), діючий на підставі Свідоцтво про державну реєстрацію  __________, зареєстрованого  __________ року за Р. № _________), ме�?канка (ець) м. ___________, вул. ___, надалі іменується НАЙМОДАВЕЦЬ, а з другої сторони, _____, (ідентифікаційний номер __________), ме�?канка (ець) м. ___________, вул. ___, надалі іменується НАЙМАЧ, попередньо ознайомлені з вимо­гами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного дого­вору, керуючись ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234. 235, 759, 762, 764 Цивільного кодексу України, домовились про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором НАЙМОДАВЕЦЬ зобов'язується передати НАЙМАЧЕВІ в строкове платне користування _________, що розта�?оване в м. ________, по вул. , загальною площею ___ кв. м, а НАЙМАЧ зобов'язується прийняти зазначене майно, своєчасно сплачувати орендну плату та після припинення цього Договору повернути орендоване майно НАЙМОДАВЦЮ в належному стані.

1.2. Приміщення, що надається в оренду, належить НАЙМАЧУ на праві власності на підставі _________________, зареєстрованого в ______________ міжміському бюро технічної інвентаризації  ______ _ р. за N ___.

1.3. Приміщення надається для використання НАЙМАЧЕМ у підприємницькій діяльності. НАЙМАЧ самостійно визначає напрями використання орендованого приміщення.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПР�?МІЩЕННЯ В НАЙМ

 

2.1. Приміщення та майно‚ повинні бути передані НАЙМОДАВЦЕМ та прийняті НАЙМАЧЕМ протягом ______________ з моменту укладення Даного Договору.

 2.2. Передача приміщення оформляється актом прийняття-передачі із зазначенням технічного стану приміщення, потреб поточного ремонту, телефонного номеру, наявного обладнання, інвентаря, що належить НАЙМОДАВЦЮ і передається разом з приміщенням. Акт підписується повноважними представниками сторін. По одному примірнику акта знаходиться в кожної сторони. У цей же час НАЙМОДАВЕЦЬ передає НАЙМАЧУ ключі від приміщення‚  після чого персоналу ОРЕНДАРЯ має бути забезпечений безпере�?кодний доступ у приміщення‚ що орендується.

 3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

3.1. НАЙМАЧ за користування орендованим майном сплачує орендну плату. Розмір орендної плати складає (з урахуванням ПДВ): ____________________ грн. за 1 (один)  місяць.

3.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок НАЙМОДАВЦЯ щомісячно до 5 числа поточного місяця .

3.3. НАЙМАЧ має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п. 5.1. даного Договору на термін оплати не застосовується.

3.4. Вартість комунальних послуг входить до орендної плати.

3.5. Усі витрати за користування телефонами оплачуються НАЙМАЧЕМ самостійно згідно з рахунками телефонної станції на наданий у користування телефон.

3.6. Ін�?і види платежів‚ не узгоджені в Даному Договорі‚ НАЙМАЧЕМ не оплачуються.

3.7. Перегляд розміру орендної плати після підписання цього договору не допускається.

 
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗК�? СТОРІН

4.1. ОБОВ'ЯЗК�? НАЙМАЧА:

4 1.1. Використовувати орендоване майно згідно з призначенням, зазначеним у п. 1.3.

4.1.2. Дотримуватись санітарних, протипожежних та ін�?их обов'язкових вимог при експлуатації орендованого майна.

4.1.3. Утримувати орендоване майно в належному стані.

4.1.4. Здійснити поточний ремонт приміщення. Ко�?торисна вартість робіт доводиться до відома НАЙМОДАВЦЯ.

4.1.5. Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату не пізні�?е ______ числа поточного місяця.

4.1.6. Сплачувати у встановлені чинним законодавством строки експлуатаційні платежі (тепло-, водопостачання, електроенергію та ін.).

4.1.7. У разі припинення договору найму повернути НАЙМОДАВЦЕВІ приміщення в належному стані, з урахуванням нормального зносу.

4.2. ОБОВ'ЯЗК�? НАЙМОДАВЦЯ:

4.2.1. До укладення договору повідомити НАЙМАЧЕВІ усі істотні обставини та інформацію, що стосується приміщення і може вплинути на волевиявлення НАЙМАЧА щодо укладення цього договору.

4.2.2. Передати приміщення в належному стані. Приміщення оглянуте НАЙМАЧЕМ особисто до підписання цього договору. Істотних недоліків, які пере�?коджали б використовувати приміщення за призначенням, під час його огляду не виявлено.

4.2.3. Не чинити пере�?код НАЙМАЧУ в користуванні орендованим майном, у тому числі забезпечити персоналу НАЙМАЧА безпере�?кодний вхід до будинку‚ в якому знахо­диться приміщення.

4.2.4. Не втручатися в господарську діяльність НАЙМАЧА.

     4.2.5. У розумні строки, (�?Л�? МОЖНО ОГОВОР�?ТЬ СРОК �? ВП�?САТЬ В ДОГОВОР) при необхідності здійснити капітальний ремонт викликаний невідкладною потребою (у тому числі - ремонт кровлі, фасаду, стін приміщення та ін�?.).

4.2.6. За власний рахунок усувати несправності‚ поломи та наслідки аварій комунікацій у приміщенні‚ що орендується‚ які відбулися не з вини НАЙМАЧА, у тому числі з вини третіх осіб.

4.2.7. Від�?кодувати НАЙМАЧУ ко�?ти, затрачені ним на поточний ремонт приміщення, якщо погір�?ення стану примі�?ення відбулися з його, НАЙМОДАВЦЯ, вини;

4.2.8. Приймати від НАЙМАЧА плату в строки і на умовах, визначених цим договором.

4.2.9. Не передавати в іпотеку орендоване приміщення без згоди НАЙМАЧА.

4.2.10. У разі продажу приміщення попередньо повідомити НАЙМОДАВЦЯ про всі істотні умови продажу. Якщо НАЙМАЧ згодний придбати майно на визначених ОРЕНДОДАВЦЕМ умовах, він має переважне право перед усіма ін�?ими особами. У разі пору�?ення цього права НАЙМАЧ вправі вимагати переведення на себе прав та обов'язків Покупця.

4.3. ПРАВА НАЙМАЧА:

4.3.1. Самостійно визначати обсяги виробництва, продажу продукції, товарну номенклатуру, цінову політику та ін�?і умови здійснення власної господарської діяльності в орендованому приміщенні.

            4.3.2.  Користуватися системами комунікацій‚ які знаходяться в будинку;

4.3.3. Пристосовувати орендоване приміщення для потреб власної господарської діяльності, у тому числі обладнати та оформити приміщення на власний розсуд.

     4.3.4. Позначати своє місцезнаходження у приміщенні‚ �?ляхом розміщення відповідних вивісок‚ вказівних табличок‚ рекламних стендів на вході до будинку та перед входом до приміщення. Упорядкувати територію‚ прилеглу до приміщення на власний розсуд;

             4.3.5. Установлювати замки на вхідні двері до приміщення‚ установлювати сигналізацію та ін�?і системи охорони.

4.3.6. Без узгодження з НАЙМОДАВЦЕМ передавати орендоване приміщення (його частину) в суборенду ін�?им особам.

4.3.7. НАЙМАЧ має переважне право на продовження цього договору у випадку його припинення.

4.3.8. НАЙМАЧ має переважне перед ін�?ими особами право викупити орендоване приміщення у разі його продажу.

      4.3.9 НАЙМАЧ звільняється від плати за весь час, протягом якого приміщення не могло бути використана ним через обставини, за які він не відповідає.

     4.3.10. Якщо НАЙМОДАВЕЦЬ не провів капітального ремонту приміщення, що пере�?коджає його використанню відповідно до призначення та умов договору, НАЙМАЧ має право:

1) відремонтувати річ, зарахував�?и вартість ремонту в рахунок плати за користування приміщенням, або вимагати від�?кодування вартості ремонту;

2) вимагати розірвання договору та від�?кодування збитків.

4.4. НАЙМОДАВЕЦЬ свідчить, що:

- незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі приміщення, немає;

- від НАЙМАЧА не приховано обставин, які мають істотне значення для цього договору;

- усі інженерні комунікації, котрі знаходяться в приміщенні, перебувають в робочому стані і функціонують за призначенням;

- до укладення цього договору приміщення ін�?им особам не відчужено;

- приміщення під забороною (аре�?том) та в заставі (в іпотеці), податковій заставі не перебуває;

- приміщення як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передане;

- щодо приміщення відсутні судові спори;

- внаслідок укладення цього договору не буде пору�?ено прав та законних інтересів ін�?их осіб;

- приміщення не надане в користування наймачам;

- обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо приміщення немає;

- договір не укладається під впливом тяжкої для НАЙМОДАВЦЯ обставини.

  Сторони підтверджують, що:

- вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

- укладення договору відповідає їх інтересам;

- волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрі�?ній волі;

- умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

- договір не приховує ін�?ого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

- у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються найму (оренди) приміщення. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення.

 

5. ОБСТАВ�?Н�?, ЩО В�?КЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

  5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо це явилося наслідком дії обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, ін�?і стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк, дії урядів). Строк виконання зобов’язань відкладається відповідно до часу, на протязі якого будуть діяти такі обставини. Дія обставин непереборної сили повинна бути підтверджена органами ТПП України або організацією, на яку Урядом покладені обов’язки по ліквідації таких обставин.

      5.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно, (але не пізні�?е трьох днів після настання дії обставин, обговорених у п. 4.1.) сповістити ін�?у Сторону про настання або припинення таких обставин.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

 

6.1. У випадку прострочення НАЙМАЧЕМ сплати орендних платежів нараховується пеня в розмірі __ % від суми боргу за кожен день прострочення;

6.2. У випадку прострочення НАЙМОДАВЦЕМ по здачі НАЙМАЧУ приміщення‚ нараховується пеня в розмірі _________________ від його вартості за кожен день прострочення.

6.3. У разі дострокового припинення цього договору з причин, що не залежать від НАЙМАЧА, НАЙМОДАВЕЦЬ зобов'язаний від�?кодувати вартість проведеного НАЙМАЧЕМ поточного ремонту пропорційно до часу, що зали�?ився до закінчення строку дії договору оренди.

6.4. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання  Договору, вирі�?уються �?ляхом переговорів. У випадках неможливості досягнення згоди �?ляхом переговорів, спір передається на вирі�?ення господарського суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством  України і умовами даного Договору.

 

7. ПР�?П�?НЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

 

7.1.     Дія договору припиняється у разі:

7.1.1. По�?кодження орендованого майна, яке унеможливлює його подаль�?е використання за призначенням.

7.1.2. Відчуження приміщення, що є предметом цього договору.

7.1.3. Ліквідації НАЙМАЧА або НАЙМОДАВЦЯ.

7.1.4.  Достроково за згодою Сторін.

7.2. Договір може бути достроково розірваний за ініціативою НАЙМОДАВЦЯ, якщо НАЙМАЧ не сплачує орендну плату біль�?е трьох місяців підряд, тоді договір є розірваним з моменту одержання НАЙМАЧЕМ повідомлення НАЙМОДАВЦЯ про відмову від договору

7.3. Договір може бути достроково розірваний за ініціативою НАЙМАЧА у випадках, зумовлених економічною неефективністю використання приміщення, або якщо НАЙМОДАВЕЦЬ не виконує свого обов'язку щодо проведення капітального ремонту приміщення. У цьому випадку НАЧМАЧ зобовязується попередити НАЙМОДАВЦЯ  про ці обставини за _____ В ін�?их випадках про розірвання договору ін�?а сторона письмово попереджається за ___.

5.5. При припиненні договору НАЙМАЧ зобов'язується протягом ____ передати НАЙМОДАВЦЮ орендоване майно в належному стані, з урахуванням нормального зносу. Про передачу приміщення складається акт.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

6.1. Договір вступає в силу з дня підписання і діє до "___" ____________ 200__ р.

6.2. Якщо за 1 (один) місяць до спливу строку оренди жодна з сторін письмово не заявила про небажання продовжувати договір, договір вважається продовженим на тих самих умовах і на той самий строк.

 

7. ІНШІ УМОВ�?

 

7.1. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.2. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.3. Сторона несе повну відповідальність за достовірність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язується у термін не пізні�?е 10-ти календарних днів у письмовій формі ??? повідомляти ін�?у Сторону про їх зміну.   

7.4. Відповідальність за наслідки підписання договору не уповноваженою особою полягає на сторону, яка посвідчила свій підпис печаткою.

  7.5.  Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

Місцезнаходження, реквізити та підписи сторін

 

НАЙМОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

_______________/________/

 

м. п.

 

НАЙМАЧ

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

_____________/________/

 

м. п.