ДОДАТКОВА УГОДА
до договору
купівлі – продажу _ від ______ року

Місто ________, ___________ дві тисячі восьмого року.

            Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони, «_____________», юридична адреса якого: м. __________________, в особі ___________________________________________________, який діє на підставі Статуту, __________ надалі - ПРОДАВЕЦЬ, а з другої сторони, ______________, ме�?канець м. ____________, вул. ____________,   надалі – ПОКУПЕЦЬ, уклали цю додаткову угоду, про наступне:


      В зв’язку з ____________________________:

  Пункт _____ договору викласти в такій редакції: “_________________________”.
  Пункт ________ договору викласти в такій редакції: “_________________________”.
  Усі ін�?і   пункти договору купівлі  продажу __ від  _______ року  за Р. № ___ зали�?аються незміними.
  Ця додаткова угода є невід’ємною частиною основного договору, та набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.
  Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

Повні юридичні адреси та банківські реквізити сторін:       «ПРОДАВЕЦЬ» : _____________________________________«ПОКУПЕЦЬ» :  ____________________________________________